Palvelut

Luotettava isännöinti aina asiakkaan eduksi – Helsinki

Kattavat isännöintipalvelumme:

Isännöinti

Taloyhtiöiden hallituksissa käsitellään asioita, jotka määräytyvät osakeyhtiölaissa, asunto-osakeyhtiölaissa sekä taloyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä. Käsiteltävistä asioista voi syntyä suuriakin vastuita niistä päättäneille hallituksen jäsenille.

Ammatti-isännöitsijä on henkilö, joka tuntee lainsäädännön, tietää oikeat menettelytavat ja jolla on valmis kontaktiverkosto luotuna myös asioiden lisäselvittelyä varten. Tee ajoissa isännöintisopimus ennen kuin joudut taloudellisesti merkittävien päätösten eteen omassa taloyhtiössäsi. Näin vältyt parhaiten henkilökohtaisten vastuiden kantamiselta yhtiön asioissa.

Palvelusopimuksemme on kattava, ja kuukausihinta sisältää suuren osan töistä – kysy tarjous!

Taloyhtiön taloushallinto

Yksi isännöitsijän tehtävien tärkeimpiä osa-alueita on taloyhtiön taloushallinto: taloussuunnittelu ja laskentatoimi. Taloussuunnittelun näkyvin muoto on jokavuotinen yhtiökokouksessa käsiteltävä talousarvio. Lisäksi isännöitsijä suunnittelee ja toteuttaa vuoden mittaan taloyhtiön jatkuvan maksuvalmiuden parhaan korkotuoton huomioiden. Taloussuunnitteluun kuuluu myös laajempien, usean vuoden ajalle ulottuvien korjaushankkeiden rahoitussuunnittelu.

Laskentatoimi puolestaan sisältää perinteisen kirjanpidon sekä vastike- ja vuokrakirjanpidon lisäksi melkoisen joukon muita talousasioita, kuten yhtiön laskujen hoitaminen, lainojen edellyttämät toimet, tilinpäätösten laadinta, talousarviovertailut useaan kertaan vuodessa, vastikerästiasioiden hoito, tarvittaessa perintä- tai varoitusmenettely sekä huoneiston haltuunottotoimiin päättyvät toimet ja eri tyyppiset mittariperusteiset laskutukset. Joidenkin taloyhtiöiden osalta hoidetaan myös arvonlisäveroasiat laskelmineen ja tilityksineen.

Sopimukset ja seuranta

Isännöitsijä huolehtii ja valvoo, että taloyhtiön hallintoon ja talouteen liittyvät sopimukset ja sitoumukset laaditaan asianmukaisesti ja yhtiön etujen mukaisesti. Tällaisia sopimuksia ovat mm. kiinteistön huolto- ja siivoussopimukset, jätehuoltosopimus, lämmön- ja sähkönostosopimukset, hissinhuoltosopimukset ja vakuutukset.

Taloyhtiöiden sopimukset tehdään yleensä aina hallituksen kokouksen päätöksellä ja toimesta siten, että isännöitsijä valmistelee ja vertailee asiat ja esittää ne päätettäväksi sekä allekirjoittaa ne asunto-osakeyhtiölain, osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen, yhtiökokouksen ja hallituksen antamien valtuuksien mukaisesti.

Isännöitsijä huolehtii taloyhtiön talouteen merkittävästi vaikuttavien sopimusten kilpailuttamisesta säännöllisesti. Mahdollisissa sopimusasioissa syntyvissä riitatilanteissa isännöitsijä valmistelee ja neuvottelee asiat. Isännöitsijä huolehtii myös jatkuvasta seurannasta, joka liittyy joko tekniseen muutokseen tai käyttäytymisessä tapahtuvaan muutokseen. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi lämpötilojen suhde energiankulutukseen tai vedenkulutuksessa tapahtuvat muutokset, jotka voivat viestiä mahdollisista ongelmista vesikalusteissa tai vesijohtoverkostossa.

Kokoukset ja päätösten täytäntöönpano

Isännöitsijä hoitaa taloyhtiöiden hallituksen kokousten ja yhtiökokousten käytännön järjestelyt, sekä osallistuu kokouksiin ja toimii niissä asioiden esittelijänä, asiantuntijana sekä normaalisti myös kokouksien sihteerinä. Taloyhtiöiden hallituksen kokouksissa on käsiteltävänä viimeinen mahdollinen kuukauden kirjanpitotilanne, vastikepoikkeamaraportti ja maksuvalmiustilanne.

Kokouksen jälkeen isännöitsijä laittaa hallituksen tekemät päätökset täytäntöön, laatii kokouksesta pöytäkirjan ja toimittaa siitä jäljennökset hallituksen jäsenille. Isännöitsijä huolehtii, että kokouskutsut sekä kokousasioihin liittyvät asiakirjat, varsinaisissa yhtiökokouksissa tilinpäätösasiakirjat ja talousarviot, toimitetaan osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla.

Kokouksen jälkeen isännöitsijä panee yhtiökokouksen päättämät asiat täytäntöön. Hän laatii pöytäkirjat sekä yhtiökokouksen päätöksistä osakastiedotteen, joka toimitetaan osakkeenomistajille.